بازديد مديرعامل شركت توسعه سرمايه گذاري دريك و مديرعامل شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز و هيات همراه از معدن مس باشماق شهرستان هشترود

 روابط عمومي

 دو شنبه 16 مهر 1397

 بازديد 95 دفعه

شرح زمينه تصوير بالا: چالهاي انفجاري حفاري شده آماده انجام عمليات آتشباري در معدن

 

آماده سازي و باطله برداري از معدن مس باشماق شهرستان هشترود براي شروع عمليات بهره برداريبازديد مديران ارشد گروه توسعه سرمايه گذاري دريك و گسترش فولاد تبريز از معدن مس باشماق شهرستان هشترود