بازدید از آشیانه جدید الاحداث هواپیمایی آتا توسط معاونت محترم عمراني استانداري جناب مهندس پورمهدي

 روابط عمومي

 چهارشنبه 18 اسفند 1395

 بازديد 95 دفعه

بازدید از آشیانه جدید الاحداث هواپیمایی آتا توسط معاونت محترم عمراني استانداري جناب مهندس پورمهدي و مديركل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي مهندس صفايي در معيت معاونت محترم فني و مهندسي گسترش فولاد تبريز مهندس قنبري قوشچي