قابل توجه متقاضيان گرامي
آن دسته از متقاضيان محترم كه فيش مربوط به شركت در آزمون استخدامي شركت صنايع مس سهند آذران را پرداخت و ارسال ننموده اند، حداكثر تا پايان روز يكشنبه مورخ 98/04/23 مهلت دارند مبلغ500/000 ريال را به شماره حساب 518800027407 نزد بانك سپه شعبه 29 بهمن واريز و تصوير فيش واريزي را به شماره تلگرام 09374922048 ارسال نمايند تا كارت آزمون برايشان صادر گردد.