بازديد مدير كل دفتر صنايع فلزي وزارت صنعت،معدن و تجارت از مجتمع فولاد صائب تبريز

 روابط عمومي

 چهارشنبه 29 شهریور 1396

 بازديد 95 دفعه

 تشريح روند اجراي پروژه ها در مجتـمع فـولاد صـائب تبريـز توسط جناب آقاي مهندس قنبري معاونت محترم فني و مهندسي شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز دربازديد مهندس عظيمي مدير كل دفتر صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت و مهندس اصغرپور معاونت طرح و برنامه ريزي و مهندس حيدري رئيس اداره فولاد وهيات همراه