با حضور معاونت محترم فني و مهندسي گسترش فولاد تبريز آقاي مهندس قنبري قوشچي انتقال برق هشتاد مگاواتي مجتمع صنعتي درپادعملياتي شد

 روابط عمومي

 دو شنبه 25 اردیبهشت 1396

 بازديد 95 دفعه

با حضور معاونت محترم فني و مهندسي گسترش فولاد تبريز آقاي مهندس قنبري قوشچي و مديران ومشاوران گروه و برق منطقه اي آذربايجان باتحويل زمين پست برق در داخل سايت مجتمع درپاد، انتقال برق هشتاد مگاواتي مجتمع صنعتي درپادعملياتي شد.